QQ在线状态检测JS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<script type="text/javascript">
    //获取10000和111111号码的在线状态,返回数组online,值为1表示在线,为0表示离线
    var online = new Array();
</script>
<script type= "text/javascript" src="http://webpresence.qq.com/getonline?Type=1&10000:111111:" ></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
     for (var i = 0; i < online.length; i++) {
        //根据不同在线状态显示不同状态图片
        if (online[i] == 0) {
            $(".listBox img").eq(i).attr("src","images/offline.png");
        } else {
            $(".listBox img").eq(i).attr("src",'images/online.png');
      }
    }
});
</script>

附:QQ在线客服浮动窗口特效 下载地址: http://pan.baidu.com/s/1hqvXvvA 密码: uhdd
QQ客服在线浮动窗口特效

【上一篇】: 【下一篇】:

0 Comments.